Us Casino

پنل تیز هوشان

ورود به پنل

مجله ویژه خانواده

ورود به پنل

پنل انجمن اولیا و مربیان

ورود به پنل

پنل دانش آموزان

ورود به پنل

گزارش کلاسی

گزارش کلاسی روز چهارشنبه ۲۹ فروردین۹۷گزارش کلاسی روز چهارشنبه ۲۹ فروردین۹۷


گزارش کلاسی روز چهارشنبه ۲۹ فروردین۹۷


گزارش کلاسی روز چهارشنبه ۲۹ فروردین۹۷


گزارش کلاسی روز چهارشنبه ۲۹ فروردین۹۷
پنجم1
وسایل مورد نیاز اردو فراموش نشود.
برای روز یکشنبه علوم خوانده شود.


گزارش کلاسی روز چهارشنبه ۲۹ فروردین۹۷
ششم1
فارسی : درس 17 پرسیده می شود برگه های هدیه و فارسی امضا شود.
ریاضی : از فصل 5 خانم مولوی امتحان گرفته می شود.
برگه مطالعات و ریاضی امضا شود.
علوم : درس جدید پیشخوانی شود و درس 13 از کتابکار تکمیل شود.

ششم2
علوم : فصل 13 کتاب کار حل شود ( سوالات باقی مانده)
درس جدید پیش خوانی شود . کسانی که برگه علوم را امضا نکرده اند روز شنبه امض شده و تحویل دهند.
ریاضی : از سوال 1050 تا 1069 در دفتر حل گردد. در کتاب از 1070 تا 1080 حل گردد.
تفکر:فعالیت های مربوط به درس نوشته شود.
برگه های فارسی و هدیه و قرآن امضا گردد و آورده شود.
تمامی برگ های کتاب مطالعات کامل گردد.